ABOUT ME

இ Chủ nhà இ Phong Đình

இ Hiện tại இ Năm hai đại học

இ Thuyền mình chèo இ Hồ Hoắc/ Stony/ Khôn Cáp/ Johnlock/ Bagginshield/

Moriarty x Moran/ Illya x Napoleon

இ Sở thích இ Dịch/viết/đọc fic, nghe nhạc, xem phim

இ Liên lạc với mình tại இ Facebook| Phong Đình (Khuê Huỳnh)

                                       Gmail| annie.evans.hpvn